ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED                                                                                                                                                         

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de “Thailand Boot Camp 2019” die worden geboekt bij Overdrivesports en worden geregeld door de “Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten” van 21 november 2017.

 

Artikel 2: INFORMATIE VAN OVERDRIVESPORTS VOOR DE SLUITING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST                                                                                

 1. 1Overdrivesports en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger,voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

(1l     de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a.      de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de dato en het aantal nachten;

b.      de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en dato en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

 1. de verstrektemaaltijden;
 2. de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor depakketreis overeengekomen totaalprijs; in geval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  1. de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend wordenverricht;
 3. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
  1. debetalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
  1. algemeneinformatieoverdevereisteninhetlandvanbestemming inzakepaspoort-envisumverplichtingen,met inbegrip van de bijbenadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten opgezondheidsgebied;
 5. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kon opzeggen tegenbetaling van een opzegvergoeding;
 6. inlichtingen over de annulerings- en/ofbijstandsverzekeringen.
 7. Overdrivesports draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
  1. 3De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van departijen.

 

Artikel 3: INFORMATIE DOOR DE REIZIGER                                                                                                                                                     

 1. De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan Overdrivesports die nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van deovereenkomst.
  1. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Overdrivesports, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: DE PAKKETREISOVEREENKOMST                                                                                                                                                             

 1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt Overdrivesports de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
 2. De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van die informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
  1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop Overdrivesports isingegaan;

(2)      dat Overdrivesports aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

(3)     de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van Overdrivesports of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

(5)      de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

 1. informatie over de interneklachtenbehandeling;

(8)      informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

(9)     informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 1. 3Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt Overdrivesports dereiziger:
  1. de nodige ontvangstbewijzen

(2)      de vouchers en vervoerbewijzen

(3)     informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: DE PRIJS                                                                      

 1. 1Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. Indatgevalwordtindepakketreisovereenkomstaangegevenhoedeprijsherzieningwordtberekend.
 2. 2Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

(1l     de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

(2)     de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

 1. 3Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
 2. 4Indiendeverhoging8%vandetotaalprijstebovengaat,kandereiziger deovereenkomstopzeggen zonderopzeggingsvergoeding.
  1. 5Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien Overdrivesports de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papierendocumentofeenpdf,hiervaninkennisstelt,metopgavevaneenmotivering voordieprijsverhogingeneenberekening.
   1. 6In geval van een prijsvermindering heeft Overdrivesports het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft Overdrivesports diekosten.

 

Artikel 6: BETALING VAN DE REISSOM                                                                   

 1. Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden
 2. Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
  1. 3Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Overdrivesports het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST                                                       

 1. 1De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

(1l     Overdrivesports zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en

(2)      de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

 1. Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedragen voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht.Overdrivesports stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

 

Artikel 8: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER                                                            

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag Overdrivesports alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 9: WIJZIGING DOOR OVERDRIVESPORTS VOOR DE AFREIS                                                    

9.l     Overdrivesports kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen voor het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

(1l     Overdrivesports zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

(2)     het om een onbeduidende verandering gaat, en

(3)      Overdrivesports de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 1. Indien,voor het begin van de reis, Overdrivesports zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8%te verhogen, dient Overdrivesports de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
  1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

(2)      van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

(3)     van de termijn waarbinnen hij Overdrivesports in kennis moet stellen van zijn besluit;

(4)      van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

 1. 3Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht
  1. 4Indiendepakketreisovereenkomstopgrondvanartikel9.2wordtopgezegd,betaaltOverdrivesports allebetaaldebedragenuiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reizigerterug.

 

 

 

Artikel 10: OPZEGGING DOOR OVERDRIVESPORTS VOOR AFREIS                                                         

 1. 1Overdrivesports kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
  1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door Overdrivesports van de twintigdagen voorhetbegin vandepakketreisbijreizen vanmeer danzesdagen;

(2)      indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

 1. 2 In deze gevallen betaalt Overdrivesports aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 11: OPZEGGING DOOR DE REIZIGER                                                                

 1. 1De reiziger kon te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen voor het begin van de pakketreis. Bij opzegging kon de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan Overdrivesports.

In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging voor het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 1. 2De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis ofdieaanzienlijkegevolgenhebbenvoorhetpassagiersvervoervandereizigersnaardeplaatsvanbestemming,hetrechtdepakketreisovereenkomstzonderbetalingvaneen

In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, moor kon hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 1. 3Overdrivesports betaalt uiterlijk binnen veertien dogen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

Artikel 12: NON-CONFORMITEIT TIJDENS DE REIS                                                             

 1. 1De reiziger stelt Overdrivesports zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft
 2. 2Indieneenvandereisdienstennietconformdepakketreisovereenkomstwordtuitgevoerd,verhelptOverdrivesportsaandienon-conformiteit,tenzijdat:

(1l     onmogelijk is, of

(3)      Indien Overdrivesports de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 1. 3Indien Overdrivesports de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven teverzoeken.

Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien Overdrivesports weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 1. 4Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogerekwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent Overdrivesports aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kon de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 1. 5Indiendenon-conformiteitaanzienlijkegevolgenheeftvoordeuitvoeringvandepakketreisenOverdrivesportsdezenietbinneneendoordereizigerbepaalderedelijketermijnheeft verholpen,kondereizigerdepakketreisovereenkomstzonderbetaling vaneenopzegvergoedingopzeggenen,invoorkomend geval,omeenprijsverminderingen/of eenschadevergoeding

Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet Overdrivesports ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/of schadevergoeding.

 1. 6Indiener,alsgevolgvanonvermijdbareenbuitengewoneomstandigheden,nietkonwordengezorgd voordeterugkeervandereizigerzoalsafgesprokenindepakketreisovereenkomst, droogtOverdrivesports dekostenvandenodigeaccommodatie,voortenhoogste drieovernachtingenperreiziger.
 2. 7De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstond behoeven, mits Overdrivesports ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere
  1. 8Overdrivesportsmagzichnietberoepenoponvermijdbareenbuitengewone omstandighedenomaansprakelijkheidtebeperkenindiendebetrokken vervoerderzichdaaropkrachtenshet toepasselijke recht van de Unie niet konberoepen.
   1. 9De reiziger kon berichten, verzoeken of klachten in verbond met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan Overdrivesportsdoor.

 

 

 

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER                                                             

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Overdrivesports en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

 

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN OVERDRIVESPORTS EN DE PROFESSIONEEL                                                  

14.1 Overdrivesports is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door Overdrivesports of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval Overdrivesports buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat Overdrivesports aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwoorden voldoet.

 

Artikel 15: PRIJSVERMINDERING EN SCHADEVERGOEDING                                                             

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sproke was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij Overdrivesports bewijst dat de nan­ conformiteit aan de reiziger te wijten is.


 1. 2DereizigerheeftrechtoppassendeschadevergoedingvanOverdrivesports vooralleschadediehijoplooptolsgevolgvannon-conformiteit.Deschadevergoedingwordtzondervertraging
 2. 3Dereizigerheeftgeenrechtopschadevergoeding,indienOverdrivesportsaantaantdatdenon-conformiteittewijtenisaon:
  1. dereiziger;

(2)      een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en

(3)     de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 16: VERPLICHTING TOT BIJSTAND                                                               

 1. 1Overdrivesportsbiedtzondervertragingpassendebijstondoandereizigerdieinmoeilijkhedenverkeert,inhetbijzonder door:
  1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulairebijstond;

(2)      de reiziger te helpen bij het gebruik van communicotie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kon Overdrivesports voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer don de werkelijke kosten gedragen door de orgonisotor.

 

 

Artikel 17: KLACHTENREGELING                                                                     

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij Overdrivesports of de doorverkoper.

 1. 2Klachtentijdensdeuitvoeringvandepakketreisovereenkomstmoetdereiziger zospoedigmogelijkterplaatse,opeengepasteenbewijskrachtigemanier,meldenaanOverdrivesportsof doorverkoper, zodat nam een oplossing kan wordengezocht.
 2. 3Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bijOverdrivesportsofdedoorverkopereenklachtindienen opeenbewijskrachtigemanier.

Artikel 18: VERZOENINGSPROCEDURE                                                                  

18.1   Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 1. 2Mislukt dezepogingtotminnelijkeregeling,dankanelk vandebetrokkenpartijenaandevzwGeschillencommissieReizen vragenomeenverzoeningsprocedureoptestorten.Allepartijen dienen ermee in testemmen.
 2. 3Hiertoezalhetsecretariaat aandepartijeneenverzoeningsreglementeneen"overeenkomsttotverzoening"bezorgen.
  1. 4Overeenkomstigdeinhetreglementbeschreven procedure,zaleenonpartijdigeverzoenerdaarnacontactopnemenmetdepartijenteneindeeenbillijkeverzoening tussendepartijennate
  2. 5Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegdworden.

Artikel 19: ARBITRAGE OF RECHTBANK                                                                  

19.1        Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 1. 2DereizigerkannooitverplichtwordendebevoegdheidvandeGeschillencommissieReizenteaanvaarden,nochalseisendenochalsverwerende partij.
  1. 3Overdrivesportsofdoorverkoperdieverwerendepartijiskandearbitrageslechtsweigerenindienhetdoordeeisendepartijgeëistebedragméérdan l.250eurobedraagt.Hijbeschikt hiervoor over een termijn van 1O kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf
   1. 4Dezearbitrageprocedurewordtgeregelddooreengeschillenreglement,enkanslechtswordenopgestartnahetindienenvaneenklachtbijdeondernemingzelfenwelzodravaststaatdathet geschilnietminnelijkkongeregeldwordenofzodra4maandenzijnverstrekennahet(voorziene)eindevandereis(ofeventueelvanafdeprestatiedieaanleidinggaftothetgeschil).
   2. 5Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslechtworden.
   3. 6Hetparitairsamengesteld arbitraalcollegedoet,overeenkomstighetgeschillenreglement,opeenbindendeendefinitieve wijzeuitspraak overhetreisgeschil.Hiertegenisgeenberoep

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

VOOR PAKKETREISOVEREENKOMSTEN

Artikel 1 : Toepassingsgebied                                                                                                                                                                                                                    

 1. 1Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing opde pakketreisovereenkomsten voor het “Thailand Boot Camp 2019” die worden geboekt bij Overdrivesports en zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden (zie hiervoor)
 2. 2Een boeking kan enkel gebeuren door een handelsbekwame persoon.

Artikel 2 : De Prijs                                                                                                                                                                                                                                            

 1. 1De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is –behoudens kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse kunnen betaald worden.
 2. 2De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon
 3. 3De prijzen bevatten :
 4. De intercontinentale lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse – tenzij anders vermeld) heen en terug van de reizigers en hun bagage (20 kg- tenzij anders vermeld) en de bagagehandling;
 5. Alle binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen zoals gekend op 21 november 2018, tenzij anders vermeld;
 6. Het vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals voorzien in het programma
 7. Het verblijf in een hotelkamer met de maaltijden zoals voorzien in het programma;
 8. Alle inkomgelden, diensten, huur van gyms en taksen tenzij anders vermeld;
 9. De diensten van de reisbegeleiders, eigen trainers en lokale trainers;
 10. Alle fooien voor chauffeurs en lokale gidsen tijdens de hele reis;
 11. BTW volgens de correcte aanslagvoeten
  1. 4Niet-inbegrepen zijn :
 12. Kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
 13. Alle persoonlijke uitgaven zoals dranken (uitgezonderd de dranken bij de maaltijden), fooien en souvenirs;
 14. De niet-vermelde maaltijden;
 15. De bijdrage voor eventuele portretrechten voor film & fotografie;
 16. Alle taksen (luchtvervoer/accommodatie) die verhoogd of bijkomend geheven worden door luchtvaartmaatschappijen of hotels na 21 november 2018;
 17. de door de overheid ingestelde toeristenbelasting na 21 november 2018 en die ter plaatse betaald moet worden;
 18. Eventuele toeslag voor eenpersoonskamer;
 19. Het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven.
 20. Uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen in het programma aangeduid staan.
 21. Annuleringsverzekering en de reis- en bijstandsverzekering;
  1. 5Prijzen die gecommuniceerd worden via telefoon, facebook, Instagram zijn steeds onder voorbehoud. Enkel tekening van een reiscontract gepaard met betaling van een voorschot van 750 euro maakt de prijzen bindend zoals hierboven opgenomen.

Artikel 3 : Samenstelling van de prijs                                                                                                                                                                                                                        

 1. 1De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere Reisvoorwaarden.
  1. 2Verblijf en andere diensten in het buitenland. De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 30.04.2018 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland niet herzien.
  2. 3Heffingen en taksen. De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 30.04.2018 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.
  3. 4Vervoer per vliegtuig. De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar één van de bestemmingen die worden vermeld in de onderstaande tabel werd berekend aan de hand van een ‘referentie brandstofprijs’ van € 506/ton (JETFuel FOB R’dam Barges High).
  4. 5Mogelijkheid tot prijsaanpassing : Per overschrijding van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 boven € 582/ton (d.w.z. eenmaal bij € 602/ton, nogmaals bij € 622/ton, enz.), wordt de reissom op de saldoafrekening netto verhoogd met het bedrag beschreven in de onderstaande lijst. Per daling van de ‘geactualiseerde brandstofprijs’ met een volle schijf van € 20 onder € 430/ton (d.w.z. eenmaal bij € 410/ton, nogmaals bij € 390/ton, enz.), wordt hetzelfde bedrag netto in mindering gebracht van de reissom op de saldofactuur. De geactualiseerde brandstofprijs is de gemiddelde brandstofprijs van de 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis, berekend aan de gemiddelde wisselkoers van die 3e maand voorafgaand aan de maand van afreis. De reissom wordt evenwel bepaald aan de hand van de meest recente bekendgemaakte geactualiseerde brandstofprijs. Onafhankelijk van het precieze ogenblik van boeking, is dit de gemiddelde brandstofprijs van de maand of de 2e maand voorafgaand aan de maand van afreis.

Artikel 4 : Betaling van de Reissom                                                                                                                                                                                                                                    

 1. 1Voorschot : Het voorschot bedoeld in art. 6 van de Algemene voorwaarden is 750 Euro. Een (eventuele) prijsaanpassing van de reissom kan geen aanleiding geven tot herziening van het betaalde voorschot.
 2. 2Laattijdige of niet-betaling : Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de voorziene vervaldagen zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  1. Conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag;
  2. Een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 75;
  3. 3Indien een rekening niet volledig is betaald op een van de vervaldagen (zie bestelbon) heeft Overdrivesports het recht om de reis na ingebrekestelling voor die reiziger te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in 8.4 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Overdrivesports om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.

Artikel 5: Formaliteiten                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. 1De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.
 2. 2Huisdieren kunnen op niet op de groepsreis meegenomen worden.
  1. 3De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfoto's, visa... ) en is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete inlichtingen die vereist zijn voor zijn rondreis, aan de officiële instanties en de reisorganisator.
  2. 4De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan Overdrivesports en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Overdrivesports en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
 3. 5Door de aard van de reis wordt van de deelnemer een medisch attest gevraagd (verstrekt door een geneesheer) en overgemaakt aan Overdrivesports ten laatste 30 dagen voor afreis. Het niet afleveren van dergelijk attest kan resulteren in het niet toegelaten worden tot de fysieke activiteiten ter plaatse. Speciale gezondheidsrisico's (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma enz.) moeten bij de inschrijving gesignaleerd worden aan Overdrivesports.
  1. 6Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische, dienen zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.
  2. 7Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van reizigers uit bepaalde landen en gedurende bepaalde periodes, als vergunning om naar of door dat land te reizen of er te werken. Voor deze reis zijn er momenteel (l juli 2018) voor reizigers met de Belgische nationaliteit naast een internationaal paspoort GEEN visum noodzakelijk voor Thailand. Deze voorschriften kunnen ten allen tijde veranderen. Voor een update van de nodige formaliteiten raden wij u aan Overdrivesports en/of het Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren via hun website http://www.diplomatie.be of telefonisch op (02) 501.81. 11.

 1. 8Voor dit boot camp is een internationaal paspoort, geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. Per bezocht land zijn er minstens twee blanco pagina’s vereist (twee blanco pagina’s volstaan dus in dit geval). Wend u op tijd en zo vroeg mogelijk tot de bevoegde dienst van uw gemeente en heb minimaal drie pasfoto's bij voor een gedigitaliseerd paspoort.
 2. 9Medische voorzieningen- Gezondheidszorg. Voor Thailand is op dit ogenblik (3 december 2018) geen enkele inenting verplicht. Gezien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig verandert, dient de reiziger een bevoegd arts te raadplegen en met hem de nodige voorzorgen te treffen. Wij raden u dan ook ten zeerste aan te overleggen met uw huisarts of bij het Instituut voor Tropische geneeskunde te Antwerpen over de nodige inentingen en andere voorzorgsmaatregelen te informeren. Via het nummer 0900/101 10 kan de travelfoon 24/24 uur gedurende 7/7 dagen geraadpleegd worden. Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u - van maandag t.e.m. vrijdag) kunt u met een operator doorverbonden worden. U kunt ook terecht op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Artikel 6: BAGAGE                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. 1Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de handbagage.
 2. 2Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering van bagage moet de reiziger bij de afdeling 'verloren bagage' (lost luggage) van de luchthaven een 'property irregularity report' invullen alvorens de luchthaven te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage onmogelijk recupereren en/of schadevergoeding bekomen voor eventuele schade. Voor de intercontinentale lijnvluchten en rondreizen is één stuk bagage van max. 20 kg en één stuk handbagage van max. 5 kg toegelaten tenzij anders vermeld op de voucher. Maximale afmetingen van de handbagage= 55x30x20 cm.
 3. 3Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 7: DIENSTREGELING                                                                                                                                                                                                                                                        

 1. 1 Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. De reisorganisator behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien. De reiziger wordt hiervan evenwel op de hoogte gebracht. Ook kan een bus transfer naar een Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist van de organisator. In een dergelijk geval verbindt de reisorganisator zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
 2. 2Vertragingen, annuleringen, overboekingen : Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de 'Europese Verordening over vergoedingsstelsels' opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die de conventie van Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal hebben onderschreven. Voor het andere vervoer blijven de limieten van aansprakelijkheid van de Conventie van Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag gelden.

Artikel 8: ANNULERING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST DOOR DE REIZIGER                                                                                                                                                

 1. 1De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Overdrivesports meegedeeld worden.
 2. 2De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekosten.
 3. 3De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, waarop Overdrivesports de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 09u00 tot 18.00u). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder punt 8.4 zijn aangeduid per persoon.
 4. 4Tot 71 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij/leveranciers aangerekende kosten vermeerderd met 150€, met een minimum van 20% van de reissom.

Vanaf 70 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij/leveranciers aangerekende kosten (die in regel de volledige prijs van het vliegticket bedragen) vermeerderd met 200€ per persoon, met een minimum van 40% van de reissom.

Van 42 dagen tot en met 11 dagen voor de afreis dag: 75% van de reissom.

Vanaf 10 dagen voor de afreis dag en bij afwezigheid bij het vertrek: 100% van de reissom.

Artikel 9: WIJZIGING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST                                                                                                                                                                                                    

 1. 1Overdrivesports behoudt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. Overdrivesports zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bijv. e-mail).
 2. 2Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing. Actuele promoties zijn eveneens onderworpen aan voorwaarden, en mogelijks niet van toepassing in een gewijzigd dossier. U wordt hiervan geïnformeerd bij de wijzigingsaanvraag. De kosten hangen af van het tijdstip van wijziging, van het type bestemming en de aard van de wijziging.
 3. 3Naamscorrectie, Naamswijziging, Overdracht
 4. Tot en met 42 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 35€ per persoon;
 5. vanaf 41 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag de door de luchtvaartmaatschappijen andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 50€ per persoon.
 6. Vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 100€ per persoon.
  1. 4Andere wijzigingen (kamertype, maaltijdregime, hotel, …)
 7. Tot en met 42 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappijen andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 35€ per persoon;
 8. Vanaf 41 dagen tot 8 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 50€ per persoon;
 9. Vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 100€ per persoon;
  1. 5Wijziging van vertrek- of terugreisdatum of wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode
 10. Tot en met 42 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 35€ per persoon;
 11. vanaf 41 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag de door de luchtvaartmaatschappijen andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 50€ per persoon.
 12. Vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten (die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of boekingen) verhoogd met 100€ per persoon;
  1. 6Voor andere wijzigingen zijn de voorwaarden van 8.4 van toepassing
  2. 7Het staat de trainee vrij niet aan bepaalde excursies deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dit geval echter geen aanspraak gemaakt worden op enige terugbetaling van een gedeelte van de betaalde reissom.

Artikel 10 : Kamer te delen / eenpersoonskamer / tweepersoonskamer met bijgevoegd bed                                                                                                                                                                  

 1. 1De gehele bootcamp is op basis van dubbele kamers. Voor afreis zullen de kamergenoten gekend zijn. Trainees die onderling afspreken om een kamer te delen worden verzocht dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan Overdrivesports. Indien geen voorkeuren worden doorgegeven neemt Overdrivesports de verdeling over de kamers op zich. In dit laatste geval is de basisregel dat de kamers zullen gedeeld worden door personen van hetzelfde geslacht.
  1. 2Op uitdrukkelijk verzoek kunnen trainees een eenpersoonskamer aanvragen. De meerkost die hierdoor ontstaat zit niet inbegrepen in de pakketprijs.
  2. 3Eveneens op aanvraag van trainees kan een driepersoonskamer bezet worden. Dit betekent dat men een tweepersoonskamer betrekt en dat een derde bed in de kamer wordt bijgeplaatst. Dit kan een bed zijn dat niet dezelfde kwaliteit biedt als het bed dat vast in de kamer staat.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid                                                                                                                                                                                                                                                

 1. 1De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakket reizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van Overdrivesports is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die zij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de wet van 21 november 2017.
 2. 2De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Overdrivesports worden medegedeeld.
 3. 3De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terug vlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaatsen bij andere vervoermiddelen.
 4. 4Communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen : In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van de lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan ik geconsulteerd worden op http://airban. Europa. EU.
 5. 5Identiteit van de exporterende luchtvaartmaatschappijen : In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr 2111/2005 moet ik de reisorganisator u informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het moment van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u medegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen
 6. 6De vluchten worden uitgevoerd door Thai Airways (Situatie op 23 november 2018)
 7. 7De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede verloop van de excursies die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren of dagen bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien. Overdrivesports is niet aansprakelijkheid voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke geldende voorschriften van het land.
 8. 8Er wordt aan herinnerd dat Overdrivesports niet instaat voor het afsluiten van een eigen/individuele reisbijstands- of annulatieverzekering.

Arikel 12 : Klachtenregeling                                                                                                                                                                                                                                  

 1. 1De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Overdrivesports onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt kunnen de feiten niet altijd vastgesteld meer worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van reisovereenkomst bij Overdrivesports per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.
 2. 2Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).
 3. 3De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 4. 4Voor eventuele geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de rechtbanken bevoegd. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13: Reisdocumenten, Reisduur en Programma

 1. 1Het saldofactuur zal samen met de beschrijving van de eventuele wijzigingen aan het programma, uiterlijk 10 dagen voor het vertrek worden overgemaakt aan de reiziger op voorwaarde dat de betaling van het saldofactuur aan Overdrivesports is voldaan. De reisdocumenten bevatten de praktische informatie betreffende de reis en de nodige vouchers voor de te leveren diensten.. De tickets voor lijnvluchten zullen ter beschikking gesteld worden op de luchthaven.
 2. 2Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep, zijn niet terugbetaalbaar.
 3. 3De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
 4. 4Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag van heen· en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden steeds beschouwd als reisdagen.
 5. 5Bij de toelichting van de hotels, resorts en lodges wordt de kwalificatie vermeld die geldt in het betreffende land (indien van toepassing).
 6. 6Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij vroegere afreisdatum of latere retourvlucht kan een supplement verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.
 7. 7De reizigers worden verzocht kennis te nemen van de praktische informatie betreffende diverse aspecten van hun vakantie. Deze informatie kan verkregen worden tijdens de infosessie of op de website onder de tab “Boot Camp Thailand 2019”.

Artikel 14: De Reisleider                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. 1De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met de veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen.
 2. 2De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en die een goeie uitvoering van de reis niet bemoeilijkt.
 3. 3De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om deze reis te ondernemen. Indien een reiziger door een ernstige niet-naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert, kan een deelnemer van verdere deelneming uitgesloten worden en zelfs naar de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reissom of op een schadevergoeding.

Artikel 15 : Wijzigingen gedurende de reis                                                                                                                                                                                                                      

 1. 1De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het specifieke karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten worden aangebracht.
 2. 2Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de reisorganisator de uiteindelijke beslissing nemen om een passend alternatief aan te bieden.
 3. 3Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 16 : Aard van de reis                                                                                                                                                                                                    

 1. 1De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het specifieke karakter van de reis, met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
 2. 2De reiziger zal zijn (huis)arts op de hoogte brengen van het specifieke karakter van zijn gekozen reis. Mocht dit nodig en/of nuttig zijn, dan kan hij onder gesloten omslag, medische gegevens aan Overdrivesports afgeven; alleen door deze laatste te openen in situaties waarin het nuttig en/of noodzakelijk is. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. In elk geval zal de trainee een medisch attest, afgeleverd door een geneesheer, dat verklaart dat betrokkene in staat is de vooropgestelde trainingen te volgen, overmaken aan Overdrivesports, ten laatste 10 dagen voor afreis.

Artikel 17: Aanvaarding                                                                                                                                                                                                                                        

Door inschrijving voor deze reis verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere voorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.